Verliesverrekening bv’s vanaf 2022 beperkt én uitgebreid

15 oktober 2020

Verliesverrekening

Bedrijven kunnen zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting verliezen verrekenen. Dit betekent dat een verlies in een bepaald jaar verrekend wordt met behaalde winst in een ander jaar. Door die winst te verrekenen met een openstaand verlies, hoeft over die winst geen belasting betaald te worden.

Achter- en voorwaarts
Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting kan momenteel één jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts. Kan een geleden verlies na zes jaar nog steeds niet of niet volledig verrekend worden met winst, dan raakt men dit verlies kwijt, ‘verliesverdamping’ genoemd. Dit verlies leidt in de toekomst dus niet meer tot minder te betalen belasting. Verliezen uit de jaren tot en met 2018 zijn negen jaar voorwaarts te verrekenen. Deze termijn is per 1 januari 2019 beperkt naar zes jaar.

Verliesverrekening beperkt, termijn verlengd
Het kabinet stelt voor om per 1 januari 2022 de verliesverrekening te beperken tot 50% van de belastbare winst, voor zover de belastbare winst meer bedraagt dan € 1 miljoen. Deze maatregel wordt voorgesteld in combinatie met een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening, in plaats van de huidige zes jaar. Deze uitbreiding zal ook gelden voor bestaande verliezen uit oudere jaren die per 1 januari 2022 nog verrekenbaar zijn.

Daarbij zal worden voorgesteld dat de verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst volledig verrekenbaar zijn. Voor zover de belastbare winst hoger is dan € 1 miljoen, worden die verliezen, uiteraard voor zover zij meer bedragen dan € 1 miljoen, slechts tot een bedrag van 50% van de belastbare winst boven € 1 miljoen verrekend. Dit geldt voor zowel voorwaartse als achterwaartse verliesverrekening.

Het kabinetsvoorstel houdt dus aan de ene kant een beperking in van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting, aan de andere kant wordt de regeling uitgebreid.

Voorbeeld:
S. Huys B.V. is opgericht per 1 januari 2018 en gestart met haar met vennootschapsbelasting belaste activiteiten. In de jaren 2018 tot en met 2022 behaalt S. Huys B.V. de volgende belastbare resultaten en verloopt de verliesverrekening op basis van de voorgestelde regeling als volgt:


  • 2018: Belastbare winst € 1.000.000. Over dit bedrag betaalt S. Huys B.V. vennootschapsbelasting.

  • 2019: Het belastbaar resultaat is een verlies van € 4.000.000. Hiervan kan € 1.000.000 verrekend worden met de winst uit 2018. S. Huys B.V. krijgt de over 2018 betaalde vennootschapsbelasting weer terug. Het restant van het verlies ten bedrage van € 3.000.000 kan in de komende 6 jaren verrekend worden.

  • 2020: Belastbare winst € 100.000. Er vindt verrekening plaats van € 100.000 van het verlies uit 2019, waardoor S. Huys B.V. geen belasting betaalt.

  • 2021: Belastbare winst € 100.000. Er vindt weer verrekening plaats van € 100.000 van het verlies uit 2019, waardoor S. Huys B.V. geen belasting betaalt.

  • 2022: Belastbare winst € 2.500.000. Per 1 januari 2022 gelden de nieuwe regels voor verliesverrekening. Er resteert een te verrekenen verlies uit 2019 van € 2.800.000. Hiervan is te verrekenen in 2022: € 1.000.000 + 50% van € 1.500.000 = € 1.750.000. Het belastbaar bedrag in 2022 is dus € 750.000. Over dit bedrag moet S. Huys B.V. vennootschapsbelasting betalen. € 1.050.000 verlies uit 2019 mag niet verrekend worden in 2022 en schuift onbeperkt door naar 2023 en verder.

Europa
De voorgestelde methode van verliesverrekening wijkt minder af dan thans van de rest van de ons omringende landen. Door de nieuwe methode van verliesverrekening zullen met name multinationals eerder belasting gaan betalen. De plannen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd.

Disclaimer: "Het recht is uitermate gecompliceerd en veranderlijk. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies onderneemt of nalaat naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie."