Klokkenluidersregeling

Transparantie binnen de accountantsorganisatie is van essentieel belang. Wij willen het graag weten als zich onregelmatigheden voordoen die de integriteit van ons werk beschadigen of in twijfel brengen. Met behulp van de klokkenluidersregeling kan iedereen, al dan niet werkzaam voor Eshuis, anoniem misstanden melden. U hoeft vervolgens niet bang te zijn voor de mogelijke consequenties.

Reikwijdte klokkenluidersregeling

Onze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

A. handelingen die leiden tot strafbare feiten door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;

B. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;

C. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers;

D. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;

E. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;

F. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de klachtenregeling hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

Procedure klokkenluidersregeling

1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.

2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via vertrouwenspersoon@eshuis.com.

3. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.

4. Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer, zonder bronvermelding.

5. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

6. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op of laat ons contact met u opnemen.