Klachtenregeling

Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of vennoot en/of op de dienstverlening van Eshuis dan kan/kunnen deze zich wenden tot het bestuur via het directiesecretariaat in Almelo.

Wij gaan er van uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Bij klachten hanteren wij deze klachtenprocedure, bestaande uit een stroomschema en klachtenregistratie.

Wij geven er de voorkeur aan om eventuele klachten zelf en in overleg met u op te lossen.

Mocht u om bepaalde redenen uw klacht liever niet bij ons indienen dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie NBA.

Is uw klacht, na onze klachtenprocedure, naar uw mening niet naar behoren door ons opgelost dan kunt u de klacht indienen bij de Accountantskamer.
In de Brochure Klant en Tuchtrecht voor accountants is het klacht- en tuchtrecht voor accountants beschreven.