SRA nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief november 2019

12 november 2019

1. Langs De Lat: Heeft uw organisatie al een Triple B status?

Uit het recente verleden weten we dat banken en landen op zijn zachtst gezegd onrustig worden als ze hun Triple A status verliezen. Dit betekent namelijk een negatieve kredietbeoordeling die ernstige financieel economische gevolgen kan hebben. Zelf ga ik liever voor een Triple B status voor organisaties.

Afgelopen jaar heb ik tal van colleges mogen geven aan bankiers van één van onze landelijke banken. In deze colleges hield ik de deelnemers voor dat ondernemen voor mij gaat om geloof en om geld. Geloof in het businessmodel, geloof in de medewerkers en geloof in eigen kunnen. En tja… geld is in onze economie nodig om dit geloof te kunnen financieren. En ik zei erbij: “Zodra je als ondernemer alleen nog maar gelooft in geld, ga dan naar de dokter!”. Toen ik de afgelopen tijd nog eens reflecteerde op dit statement, kwam ik tot de conclusie dat dit geloof uitgaat van ‘Triple B’.

Betekenisvol ondernemen
Ik geloof erin dat betekenisvol ondernemen de toekomst heeft. De maatschappij accepteert (terecht) minder en minder dat organisaties zich focussen op het verdienmodel en het ‘gat in de markt’. Het is juist de kunst om met dit businessmodel betekenis te geven aan maatschappelijke vraagstukken en ja, daar mag je wat mij betreft een prima boterham mee verdienen. Ik zie ondernemen – in lijn met de B(enefit) Corp beweging – als: “Using business as a force for good”.

Beweeglijk organiseren
“Stilstaand water stinkt” en dat geldt ook voor organisaties. Het is de kunst beweeglijk te zijn en te blijven en met regelmaat deze beweeglijkheid te toetsen. De volgende vijf vragen zijn daarbij behulpzaam:

  1. Is de strategische koers bekend bij de medewerkers? Want: Strategie, is pas een strategie als medewerkers deze kennen en ernaar kunnen handelen;
  2. Sluit de reputatie van uw organisatie aan bij de identiteit? Of: zegt u naar de buitenwereld dat u klantgericht bent en komen de klanten vervolgens bedrogen uit?;
  3. Wat weet u over de relatie met uw medewerkers en uw klanten? Klikt het (nog)?;
  4. Zijn uw bedrijfsprocessen nog zoals u ze bedoeld had? Als bedrijfsprocessen namelijk een jaar lang niet kritisch zijn bekeken, zit er veelal een manjaar advieswerk in, zo zei mijn oud docent;
  5. Wat leert u van de behaalde resultaten (en dan niet geld alleen)?

Bevlogen medewerkers
Linksom of rechtsom gaat het om bevlogen medewerkers. Het zijn de medewerkers die betekenis geven aan de strategie van de organisatie. Die de strategie tot leven brengen richting de klant. Niet voor niets laat onderzoek van het gerenommeerde onderzoeksbureau Gallup zien dat organisaties die inzetten op bevlogen medewerkers het 85% beter doen dan vergelijkbare organisaties voor wat betreft verkoopgroei en 25% beter qua bruto marge. Niet voor niets luidt het gezegde: “Wie goed doet, goed ontmoet”.

Verder praten?
Wilt u graag in gesprek over de vraag hoe u, uw Triple B status kunt versterken? Neem dan contact met me op via m.delat@eshuis.com.


2. Verhuizing Eshuis Accountants en Adviseurs, kantoor Almelo, begin 2020

We zijn trots te mogen melden dat Eshuis Accountants en Adviseurs, kantoor Almelo, begin 2020 verhuist naar een nieuw pand. We verhuizen naar een moderne werkomgeving, aan de Twentepoort Oost 14. U ziet het pand aan uw rechterkant wanneer u van de A35 komt over de Henriëtte Roland Holstlaan.

Ons nieuwe kantoor sluit aan bij onze visie op accountancy en advies en de manier van samenwerken die daarbij hoort. Het geeft ons letterlijk de ruimte om u beter van dienst te zijn. We willen uitstralen waar we voor staan en wie we zijn. De verhuizing naar het nieuwe kantoor biedt betere mogelijkheden tot samenwerking, met collega’s, maar zeker ook met onze klanten. Onze huisvesting is zo letterlijk en figuurlijk weer bij de tijd.

Op het moment zijn wij nog druk met de verbouwing. Wanneer de officiële verhuisdatum bekend is hoort u dit uiteraard tijdig van ons.


3. WAB: checklist voor nieuwe arbeidsmarktregels

Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert er per 1 januari 2020 een aantal zaken als het gaat om het arbeidsrecht.

De Rijksoverheid heeft daartoe een WAB-checklist voor werkgevers gemaakt, waar u kunt kijken wat u nog voor 1 januari moet doen. Zorg dat u hier tijdig op inspeelt.

Nieuwe arbeidsmarktregels
De WAB is met name gericht op het herstel van de balans tussen vast en flexibel werk. De wijzigingen per 2020 hebben onder meer betrekking op oproepkrachten en payrollers. Ook zijn er gevolgen voor de verschuldigde WW-premie en de te betalen transitievergoeding bij ontslag.

Ontslag
Het wordt makkelijker om werknemers om persoonlijk getinte redenen te ontslaan. Er komt een cumulatiegrond. Dit houdt in dat meerdere ontslaggronden die ieder voor zich niet voldoende voldragen zijn, gecombineerd kunnen worden, waardoor het voor de rechter toch mogelijk wordt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Wel kan de rechter nog bepalen dat de werkgever naast de transitievergoeding nog een aanvullende vergoeding ter hoogte van maximaal 50% van de transitievergoeding moet betalen.

Oproepkrachten
Oproepkrachten die 12 maanden in dienst zijn, moeten voortaan van hun werkgever een aanbod krijgen voor een vast aantal arbeidsuren gerelateerd aan de gemiddelde arbeidsomvang van de verloonde uren in de 12 maanden daarvoor. Het gaat om verloonde uren, dus ook ziekte-uren en vakantie-uren tellen mee.

Payrollers
Werknemers die ingehuurd worden via een bedrijf dat payrollers uitleent, krijgen dezelfde rechten als werknemers van het bedrijf werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies. De inhurende werkgever (inlener) moet het uitlenende payrollbedrijf informeren over de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn.

WW-premie
De hoogte van verschuldigde WW-premie is vanaf 2020 afhankelijk van de vraag van wat voor soort contract sprake is. De premie voor werknemers met een flexibel arbeidscontract is als uitgangspunt hoger dan die voor een werknemer met een vast contract.

Transitievergoeding
Vanaf 2020 treden er wijzigingen op ten aanzien van de transitievergoeding. Nieuw is dat de transitievergoeding al geldt vanaf de eerste werkdag. Dus ook een werknemer die in de proeftijd ontslagen wordt, heeft recht op een transitievergoeding. Het is dan niet meer vereist dat de betreffende werknemer al minimaal twee jaar in dienst is. Ook de verhoogde opbouw na tien dienstjaren komt te vervallen. De transitievergoeding bedraagt nu standaard een derde maandsalaris per dienstjaar.


 4. Dit jaar nog snel dividend uitkeren?

Als u dit jaar dividend uitkeert, betaalt u 25% belasting in box 2. Volgend jaar stijgt dit tarief naar 26,25%. Dus dit jaar nog maar snel dividend uitkeren?

Tarief box 2
Het tarief in box 2, waartegen onder andere uitgekeerd dividend belast wordt, bedraagt 25% in 2019. In 2020 stijgt dit naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%.

Dividend uitkeren?
Of het echter verstandig is dit jaar nog extra dividend uit te keren, hangt af van de omstandigheden. Bijvoorbeeld of dit betekent dat u voor investeringen een extra beroep op krediet van de bank moet doen en zo ja, tegen welk rentetarief.

Vermogen in box 3
Gaat u het dividend niet op korte termijn consumptief gebruiken, bijvoorbeeld voor een vakantie of aankoop van een pleziervaartuig, dan verhoogt het dividend ook uw vermogen in box 3. Hierover betaalt u 30% belasting, waarbij de fiscus uitgaat van een verondersteld rendement dat in 2019 varieert van 1,94% tot 5,6%, afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Uiteraard is dit alleen van toepassing als uw bezittingen na de dividenduitkering groter zijn dan de schulden. Dit komt dus neer op een maximale heffing van 30% x 5,6% = 1,68% over uw vermogen.

Geen dividend
Keert u geen dividend uit en laat u het geld in de bv zitten, dan betaalt u slechts belasting over het daadwerkelijk behaalde rendement. Afhankelijk van de omvang van de winst van uw bv, betaalt u hierover dan 19% of 25% vennootschapsbelasting.

Terugstorten?
Als extra mogelijkheid na een dividenduitkering kunt u het nettodividend ook weer terugstorten in de bv (als agio). Het nettodividend wordt dan niet belast in box 3, maar gaat renderen in box 2.

Let op!
Of u wel of niet nog dit jaar dividend uitkeert, hangt af van uw omstandigheden. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.


5. Hoge Raad zet streep door slapend dienstverband

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan het slapend dienstverband. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet wordt beëindigd. Door de arbeidsovereenkomst in stand te houden, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Onder langdurige arbeidsongeschiktheid wordt arbeidsongeschiktheid verstaan die minimaal twee jaar, dan wel als het UWV een loonsanctie heeft opgelegd, maximaal drie jaar duurt. Gedurende die periode is immers een opzegverbod wegens ziekte van toepassing. In onderliggende casus van de Hoge Raad is de loondoorbetalingsverplichting ten einde gekomen, maar het dienstverband duurt nog voort.

Verplichting?
De vraag die aan de Hoge Raad is voorgelegd, is of een werknemer de werkgever op grond van goed werkgeverschap onder omstandigheden kan verplichten in te stemmen met een voorstel tot beëindiging van een slapend dienstverband, onder toekenning van een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding.

Wat zegt de Hoge Raad?
Volgens de Hoge Raad dient een werkgever in te stemmen met een voorstel van de werknemer om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen onder toekenning van een vergoeding gelijk aan de transitievergoeding. De werknemer dient wel reeds twee jaar arbeidsongeschikt te zijn, waarbij niet wordt verwacht dat de werknemer binnen 26 weken zal herstellen. De duur van het slapend dienstverband wordt niet meegerekend voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding, maar bepalend is het moment dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid zelf had kunnen beëindigen.

Uitzondering
Op bovengenoemde regel geldt één uitzondering, namelijk indien de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Dit kan het geval zijn als er nog reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer zijn. Het op korte termijn bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nadat de werknemer een beëindigingsvoorstel heeft gedaan, geldt uitdrukkelijk niet als uitzondering.

Wet compensatie transitievergoeding?
De Wet compensatie transitievergoeding treedt op 1 april 2020 in werking. Voor alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2015 wegens langdurige ziekte zijn geëindigd, is compensatie mogelijk. De uitspraak van de Hoge Raad leidt ertoe dat werkgevers de vergoeding moeten voorfinancieren totdat deze wet in werking is getreden. Als werkgevers daardoor in ernstige financiële problemen komen, kan de rechter beslissen dat betaling in termijnen plaatsvindt of wordt opgeschort tot na 1 april 2020.


6. Partneralimentatie herzien? Houd rekening met toeslagen!

Als u vanwege de wijziging in de aftrek van partneralimentatie per 2020 het bedrag aan alimentatie gaat herzien, is het van belang ook rekening te houden met toeslagen.

Maximum aftrek gewijzigd
Betaalt u alimentatie aan uw ex-partner, dan is dit bedrag voor u aftrekbaar en bij uw ex belast. Vanaf volgend jaar kunt u de alimentatie nog maar aftrekken tegen een maximum van 46%, tegen 51,75% nu.

Alimentatie herzien
Alimentatieplichtigen maken vanwege de verlaging van het aftrekpercentage in sommige gevallen nieuwe afspraken omtrent de hoogte van de alimentatie. Bij de bepaling van de hoogte van de aftrek houdt men er namelijk rekening mee dat betaalde alimentatie fiscaal aftrekbaar is en ontvangen alimentatie belast.

Let op!
Dat alimentatie in 2020 nog maar aftrekbaar is tegen 46% wordt merkbaar bij een inkomen boven de € 68.507. Vanaf dit inkomen wordt de aftrek namelijk beperkt.
Behalve dat de aftrek vermindert, betaalt de ontvanger van de alimentatie er vanaf volgend jaar vaak minder belasting over. Dit vanwege de lagere tarieven vanaf een inkomen van
€ 20.711, in combinatie met de hogere heffingskortingen.

Meer toeslagen
Het lager vaststellen van de partneralimentatie betekent ook dat eventuele toeslagen zullen stijgen. Ook hiermee dient men bij het vaststellen van het nieuwe bedrag aan alimentatie rekening te houden, als men de voor- en nadelen van de fiscale wijzigingen zo neutraal mogelijk wil vaststellen.

Alimentatie afkopen?
Het verlagen van het maximumpercentage waartegen alimentatie kan worden afgetrokken, kan ook betekenen dat het aantrekkelijk is de maandelijkse alimentatie in één keer af te kopen. Dit levert waarschijnlijk een hogere aftrek op, maar de afkoopsom zal bij de ontvanger ervan ook zwaarder belast zijn. Het afkopen van partneralimentatie zal vanaf 2020 steeds minder aantrekkelijk worden.


7. Deadline kleineondernemersregeling op 20 november!

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw gaat volgend jaar veranderen. In de nieuwe KOR is uw omzet bepalend voor de vraag of u van de regeling gebruik mag maken. Deze mag maximaal € 20.000 bedragen. Op dit moment is bepalend of u per saldo niet meer dan € 1.883 per jaar aan btw moet afdragen.

Nieuw is dat vanaf 2020 ook rechtspersonen, zoals bv’s, van de nieuwe KOR gebruik kunnen maken.

Iedere ondernemer die van de nieuwe KOR gebruik wil maken, moet zich aanmelden via een formulier dat u kunt vinden op de site van de Belastingdienst.

Let op!
Uw aanmelding moet uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn.


8. Loonaangifte verplicht via eHerkenning per 2020

Ondernemers kunnen vanaf 2020 de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Zij zijn verplicht hiervoor eHerkenning te gebruiken. Vraag eHerkenning op tijd aan! eHerkenning wordt aangeboden door een zestal bedrijven met verschillende tarieven. Deze variëren, afhankelijk van de geboden mogelijkheden. Zo is eHerkenning met een hoog veiligheidsniveau duurder dan met een laag veiligheidsniveau.

Voor het gebruik van eHerkenning voor de loonaangifte is minstens het een-na-hoogste veiligheidsniveau vereist, EH3.

Heeft u een eenmanszaak? Of bent u zzp’er? Dan kunt u bij de Belastingdienst eHerkenning nog niet gebruiken. U logt in met DigiD. Na 10 december kunnen eenmanszaken ook gebruikmaken van eHerkenning.

Disclaimer: "Het recht is uitermate gecompliceerd en veranderlijk. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies onderneemt of nalaat naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie."