Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwsbrief mei 2020

13 mei 2020

1. Coronacrisis; hoe kunt u grip houden op uw personeelskosten?

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland stapsgewijs weer iets meer ruimte geven, waarbij het coronavirus onder controle gehouden wordt.

Een goed bericht, maar we zijn er nog niet… bijna iedere ondernemer ondervindt de gevolgen van de coronacrisis. De overheid heeft diverse steunmaatregelen geïntroduceerd, zoals de NOW. Maar wat te doen als deze steunmaatregelen niet voldoende blijken te zijn? We hebben al geschreven over de mogelijkheden om een structurele besparing op uw personeelskosten te realiseren door middel van een reorganisatie. Maar uiteraard zijn er – meestal in goed overleg met uw personeel – ook minder vergaande maatregelen mogelijk. In dit artikel delen wij enkele mogelijkheden met u.

Reiskostenvergoeding
De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs kenbaar gemaakt dat werkgevers de vaste reiskostenvergoeding onbelast mogen uitbetalen, zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, óók als de medewerker thuis werkt en dus geen reiskosten maakt. Maar bent u ook verplicht om de vaste maandelijkse reiskostenvergoeding te voldoen als uw medewerkers thuis werken dan wel noodgedwongen thuis zitten?

Een reiskostenvergoeding is niet wettelijk geregeld. Het is dus belangrijk om te bekijken welke afspraken tussen u en uw medewerkers gemaakt zijn over de vaste reiskostenvergoeding, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst, een personeelshandboek of de cao. Zo kan bijvoorbeeld zijn afgesproken dat bij (langdurige) afwezigheid geen reiskostenvergoeding verschuldigd is. Uiteraard kunnen in goed overleg met de medewerkers ook nieuwe, tijdelijke afspraken worden gemaakt.

Vakantiegeld
Doorgaans wordt het vakantiegeld in de maand mei of juni aan de werknemers uitgekeerd. Het uitkeren van vakantiegeld in deze maanden kan bij veel werkgevers momenteel echter leiden tot (nog meer) liquiditeitsproblemen. Is dit bij u het geval? U kunt met uw medewerkers afspreken om eenmalig het vakantiegeld op een later tijdstip of in termijnen te betalen. Hiervoor heeft u wel schriftelijke instemming van de werknemer(s) nodig.

Vakantiedagen
Het is denkbaar dat uw medewerkers hun reeds geplande vakantie willen intrekken, aangezien zij nu toch noodgedwongen thuis zitten en niet op vakantie kunnen. Of medewerkers willen massaal op vakantie in het najaar, wanneer de coronamaatregelen mogelijk nog verder versoepeld zijn. U bent hier echter niet altijd bij gebaat; de verlofsaldi van uw medewerkers kunnen enorm oplopen, uw medewerkers nemen onvoldoende rust (met alle gevolg van dien) en u kampt in het najaar misschien met onderbezetting, net op het moment dat de werkzaamheden in uw onderneming weer aantrekken.

Het is daarom goed om te beoordelen welke afspraken er zijn gemaakt over de vaststelling en intrekking van vakantiedagen. Een (update van uw) vakantieprotocol kan uitkomst bieden. Neem tijdig een standpunt in en ga met uw medewerkers in overleg, zodat u straks in de zomerperiode niet voor een voldongen feit komt te staan.

Lage WW-premie
Een maatregel die niet samenhangt met de coronacrisis, maar die wél relevant is als we het hebben over een besparing op uw personeelskosten, is de toepassing van de lage WW-premie. Sinds 1 januari 2020 is met de WAB de gedifferentieerde WW-premie geïntroduceerd. Er gelden nu een lage en een hoge WW-premie, afhankelijk van de soort arbeidsovereenkomst.

De lage WW-premie mag enkel worden afgedragen indien er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst;
 • er is sprake van een vaste arbeidsomvang met vast salaris;
 • de arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

Het verschil tussen de lage en de hoge WW-premie bedraagt vijf procentpunt. Bij een SV-loon van€ 2.500 per maand, draagt u bij toepassing van de hoge WW-premie op jaarbasis dus €1.500 (!) méér premie af dan bij toepassing van de lage WW-premie. En dat voor één medewerker! Denkt u zich eens in hoe hoog uw personeelskosten zijn als u voor al uw medewerkers de hoge WW-premie zou moeten afdragen!

Belangrijk is dus om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk de lage WW-premie mag toepassen. U heeft tot 1 juli aanstaande de tijd om uw personeelsadministratie op orde te brengen. Doet u dit niet of niet tijdig, dan moet met terugwerkende kracht over geheel 2020 de hoge WW-premie worden afgedragen. Zonde van uw geld, zéker in deze tijd!

Tot slot
Zoals u leest, zijn er verschillende maatregelen denkbaar om grip te houden op uw personeelskosten en de coronacrisis zo goed mogelijk te doorstaan. In de kern komt het erop neer dat u in overleg met de medewerkers – zelfs in afwijking van de bestaande (contractuele) afspraken – diverse maatregelen kan treffen. Leg deze gewijzigde afspraken dan wel schriftelijk vast, zodat u uw rechtspositie beschermt en er achteraf geen discussie of onbedoelde aanspraken voor uw medewerkers ontstaan!

Heeft u vragen of wilt u dat wij met u meedenken over eventueel te nemen maatregelen? Of kunnen wij u helpen bij de schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken? Neem dan gerust contact op met onze jurist arbeidsrecht, Lisa Wolbers. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 088-5009568 of l.wolbers@eshuis.com.


2. Coronakompas

Coronakompas

Wij leven in een bijzondere en onzekere tijd in verband
met het coronavirus. U krijgt als ondernemer nu veel op uw bordje. Welke steunmaatregelen moet u aanvragen? Is er extra financiering nodig? Hoe richt u uw organisatie coronaproof in? Zijn de thuiswerkplekken in orde? Moet u voor zichzelf als dga nog zaken regelen?

Coronakompas – een praktische online checklist
Met het Coronakompas loopt u de 10 belangrijke thema’s voor uw onderneming na. De praktische online checklist geeft u snel inzicht in de situatie van uw onderneming op de volgende thema’s:

 • Maatregelen voor ondernemers in verband met de Corona-crisis
 • Thuiswerken en Arbowetgeving
 • Thuiswerken en digitale beveiliging
 • Veilig werken op de werkplek
 • Fiscale aanpassingen
 • Innovaties 1,5 meter economie
 • Marketing
 • Noodzakelijke investeringen
 • Financiële haalbaarheid
 • Financieringsmogelijkheden

In kaart brengen wat goed geregeld is en waar nog ruimte voor verbetering is
U ontvangt een bondige rapportage waarin wordt aangegeven op welke onderdelen u de zaken goed geregeld heeft en waar nog mogelijke knelpunten zitten. De adviseurs van Eshuis helpen u graag bij het interpreteren van de resultaten en adviseren u over de vervolgstappen.

Het Coronakompas en de daaruit voortkomende rapportage bieden wij u gratis aan. Over eventuele vervolgwerkzaamheden en de daarmee gepaard gaande inzet en investering maken wij heldere afspraken.

Coronakompas

Tot slot
Heeft u na het doornemen van deze documentatie vragen of wilt u het Coronakompas inzetten voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw accountmanager.


3. Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. Dit zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag 8 mei in de uitzending van Op1. Volgens hem besluit het kabinet hiertoe om andere banen te behouden.

Bedrijven die nu van de NOW-regeling gebruikmaken, mogen hun werknemers niet om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Doen zij dat wel, dan volgt een correctie op de NOW-subsidie middels een boete. Die boete verdwijnt dus in het tweede steunpakket dat er per juni aan zit te komen. Volgens Koolmees zal het grootste deel van het steunpakket worden verlengd, maar het is nog onduidelijke welke voorwaarden daaraan worden verbonden. Het kabinet zal dit pakket binnen nu en twee weken bekendmaken, aldus de minister.

Extra voorwaarden nieuwe NOW
Volgens Koolmees kent de verlengde NOW-regeling, naast dat de eerdergenoemde boete verdwijnt, ook nog extra voorwaarden. Zo mogen er geen winstuitkeringen aan aandeelhouders plaatsvinden, mag er geen dividend worden uitgekeerd en mogen geen eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarden worden nu ook al toegepast bij concerns met minder dan 20% omzetverlies, waarbij een van de bv’s een beroep op de NOW-regeling wil doen.

Omscholing
Ook bekijkt het kabinet nog of er al dan niet verplichte omscholingsmaatregelen aan de verlengde NOW-regeling kunnen worden verbonden. Op die manier hoopt men dat werknemers die na de crisis binnen de eigen bedrijfstak nauwelijks meer aan het werk komen, een alternatief kunnen vinden.

Huidige NOW-regeling
De huidige NOW-regeling kan tot en met 31 mei worden aangevraagd en vergoedt tot maximaal 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart t/m mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die één of twee maanden later start. Als een bedrijf een werknemer ontslaat, terwijl het bedrijf aanspraak maakt op de NOW-regeling wordt de tegemoetkoming verminderd door 150% van het loon van de ontslagen werknemer in mindering op de loonsom te brengen.


4. Bestuurder aansprakelijk voor belastingschuld bv?

Hoewel een bv een onafhankelijke rechtspersoon is, kunt u als bestuurder toch aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de bv. U kunt wel de risico’s beperken. Hoe oordeelt de Hoge Raad hierover?

Bestuursaansprakelijkheid
Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, waaronder meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting. De aansprakelijkheid vervalt als betalingsmoeilijkheden door een bestuurder van een bv tijdig aan de fiscus gemeld worden. Dit betekent binnen twee weken nadat betaald had moeten worden.

Onbehoorlijk bestuur
Zijn betalingsmoeilijkheden tijdig gemeld, dan is een bestuurder niet aansprakelijk, tenzij de inspecteur kan bewijzen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Melding blijft van kracht
In een zaak bij de rechtbank Breda was een bv in de modebranche in betalingsmoeilijkheden gekomen. Dit was door de bestuurder annex dga ook gemeld bij de ontvanger. Toch werd de bestuurder na het faillissement van de bv voor ruim € 70.000 aansprakelijk gesteld voor belastingschulden.

Nogmaals melden?
De inspecteur stelde dat de belastingschulden waarvoor betalingsmoeilijkheden bestonden, inmiddels betaald waren na een afgesproken betalingsregeling. Hierna waren echter diverse nieuwe belastingschulden ontstaan en betaald. De inspecteur stelde dan ook niet op de hoogte te zijn van het feit dat er nog steeds betalingsmoeilijkheden bestonden en vond dat de bestuurder dit opnieuw had moeten melden.

Hoge Raad: melding blijft van kracht bij betalingsachterstand
Volgens een uitspraak van de Hoge Raad blijft een eenmaal gedane melding van betalingsonmacht echter gelden, zolang er betalingsachterstanden zijn. Het is niet van belang of dit nieuwe belastingschulden betreft.

Inspecteur kan nieuwe melding eisen
De aansprakelijkheid is wel weer van toepassing als de inspecteur na een betaling laat weten van mening te zijn dat er geen betalingsonmacht meer bestaat. Dan zal de bestuurder de betalingsonmacht opnieuw moeten melden, als deze althans nog bestaat. In deze zaak had de inspecteur dit echter niet laten weten, zodat de aansprakelijkheid niet overeind bleef.


5. Hoge Raad: KIA bij samenwerkingsverband verdelen

Als een ondernemer in 2020 maximaal € 323.544 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft hij in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen (KIA). In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald hoe deze KIA tussen de deelnemers van een samenwerkingsverband moet worden verdeeld.

Wat is de KIA?
De KIA is een extra tegemoetkoming voor bedrijven die kleinschalig investeren. De KIA bedraagt in 2020 maximaal € 16.307. De KIA loopt vanaf een bepaald investeringsbedrag langzaam af naar nihil als het investeringsbedrag € 323.544 of meer bedraagt.

Welke KIA voor samenwerkingsverband?
Er is al een tijdje discussie over de vraag hoe de KIA moet worden berekend bij een samenwerkingsverband van ondernemers, zoals een vof of maatschap. De wettekst is hier niet helemaal duidelijk over.

In een eerdere uitspraak van Rechtbank Gelderland werd bepaald dat iedere deelnemer in het samenwerkingsverband recht had op een bedrag aan KIA dat gelijk was aan de KIA voor het samenwerkingsverband. De Hoge Raad acht deze uitleg echter niet overeenkomstig de bedoeling van de wetgever.

Toerekenen aan individuele ondernemer
De Belastingdienst rekende ook anders dan volgens de uitspraak van Rechtbank Gelderland zou moeten. De dienst rekende tot nu toe de KIA van het samenwerkingsverband voor een evenredig deel toe aan iedere ondernemer in het samenwerkingsverband. De Hoge Raad is het daarmee eens.

Buitenvennootschappelijke investeringen
Heeft een ondernemer naast een samenwerkingsverband ook nog buitenvennootschappelijke investeringen of andere ondernemingen, dan gelden weer andere regels voor het berekenen van de KIA, aldus de Hoge Raad.


6. Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen

Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen

Btw en annuleringen
Wanneer prestaties niet door kunnen gaan en de btw-ondernemer bedragen aan zijn afnemer terugstort, heeft dit consequenties voor de btw. Welke zijn dit?

Volledige vergoeding teruggestort
Betaalt de btw-ondernemer de volledige vergoeding aan zijn afnemer terug, dan is de btw niet langer verschuldigd. Als de btw bij de eerdere betaling van de vergoeding door de klant bij de Belastingdienst is afgedragen, dan kan de btw-ondernemer de afgedragen btw terugvragen onder de volgende voorwaarden:

 • de afnemer ontvangt een creditfactuur met daarop een negatieve vergoeding en een negatief btw-bedrag, en
 • het risico wordt uitgesloten dat de staat btw-inkomsten misloopt, omdat de afnemer de btw eerder al in aftrek heeft gebracht. Laat de afnemer bijvoorbeeld een verklaring tekenen dat hij de eerder teruggevraagde btw terugbetaalt aan de Belastingdienst.

Deel van overeengekomen vergoeding teruggestort
Voor het deel van de vergoeding dat de btw-ondernemer aan zijn klant terugstort, gelden dezelfde gevolgen en voorwaarden als hierboven genoemd bij terugstorting van de gehele vergoeding. Voor het deel van de vergoeding dat betaald blijft, geldt dat daarover geen btw verschuldigd is, voor zover sprake is van een schadevergoeding. Uit rechtspraak blijkt dat indien een vergoeding deels is betaald, maar de prestatie niet doorgaat zodat de ondernemer schade lijdt, dit een aanwijzing is dat sprake is van een schadevergoeding. In dat geval is geen btw verschuldigd en kan de eventueel al afgedragen btw worden teruggevraagd in de btw-aangifte over het tijdvak waarin de annulering plaatsvindt.

Is geen sprake van een schadevergoeding, dan is er btw over de ontvangen vergoeding verschuldigd. Uit rechtspraak blijkt dat de situatie waarin het gehele bedrag betaald is en de klant niet op komt dagen, de btw-ondernemer een prestatie verricht en geen schade lijdt, zodat wel btw verschuldigd is over de vergoeding.

Let op!
De rechtspraak over de vraag of sprake is van een schadevergoeding is zeer op de betreffende zaken toegespitst en het is lastig om aan te geven wanneer precies wel en wanneer precies niet sprake zal zijn van een schadevergoeding. Het is daarom raadzaam om bij twijfel af te stemmen met de Belastingdienst.

Gehele vergoeding blijft betaald
Voor zover de vergoeding als schadevergoeding is aan te merken, is geen btw verschuldigd. Let op dat ook hierbij geldt dat afstemming met de Belastingdienst raadzaam kan zijn om discussie te voorkomen.

Kortingen
De btw-ondernemer die een korting aan zijn klant verleent, hoeft over het bedrag van de korting geen btw af te dragen. Wanneer de korting vooraf wordt verleend, en dus op de verkoopfactuur staat vermeld, dan wordt in één keer het juiste btw-bedrag berekend en in de btw-aangifte aangegeven.

Wordt de korting achteraf verleend, bijvoorbeeld een korting als gevolg van betaling binnen een bepaalde termijn, dan moet de btw-ondernemer een creditfactuur uitreiken en de btw op de korting terugvragen in de btw-aangifte van het tijdvak waarin de creditfactuur is uitgegeven.

Btw en oninbare vorderingen
Verkoopfacturen die één jaar na het opeisbaar zijn van de vergoeding nog openstaan, worden als oninbaar aangemerkt. De btw moet in de btw-aangifte van het tijdvak waarin de eenjaarstermijn verstreken is, worden teruggevraagd. Is eerder duidelijk dat de factuur niet betaald zal worden, bijvoorbeeld in geval van faillissement van de afnemer, dan kan de btw eerder terug worden gevraagd.


7. Reiskostenvergoeding thuiswerkers blijft onbelast

Vanwege het coronavirus werkt Nederland nog steeds zoveel mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen. Let op! Voor werknemers die meer dan 75 kilometer van het werk wonen, moet u na afloop van het jaar de uitbetaalde vergoeding herrekenen op basis van het werkelijke aantal kilometers. Voor de periode waarin thuis wordt gewerkt, mag u echter blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.


8. Vergoeding kinderopvang uiterlijk in juli uitbetaald

De vergoeding die ouders krijgen vanwege de sluiting van de kinderopvang, wordt uiterlijk in juli van dit jaar uitbetaald. De sluiting is een van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De compensatie heeft betrekking op de periode 16 maart tot en met 28 april 2020. Voor de vergoeding wordt aangesloten bij de gegevens van de kinderopvang die op 6 april 2020 bekend waren. De vergoeding wordt rechtstreeks uitbetaald aan de ouders. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Ook ouders met een cruciaal beroep die voor hun kind(eren) wel kinderopvang genieten, krijgen compensatie van de eigen bijdrage. Het gebruik van deze noodopvang is namelijk kosteloos.

Herziening en bezwaar
De vergoeding van het kabinet zal soms afwijken van de werkelijk verschuldigde ouderbijdrage. Bij geringe afwijkingen vraagt het kabinet om begrip, bij grotere afwijkingen kunt u bezwaar en beroep instellen.

Disclaimer: "Het recht is uitermate gecompliceerd en veranderlijk. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies onderneemt of nalaat naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie."