SRA-nieuwsbrief-maart-2019

Nieuwsbrief maart 2019

13 maart 2019

1. Langs de Lat: Betekenisvol ondernemen: B the change door B corp te worden

In mijn columns heb ik regelmatig aandacht besteed aan betekenisvol ondernemen. In mijn contacten met ondernemers komt de laatste tijd regelmatig de vraag voorbij: “Ja ik wil graag aan de slag, maar hoe dan? Welnu er zijn verschillende manieren, waar het toewerken naar een B Corp certificering er één van is.

B Corporation is het keurmerk voor ondernemers die naast winst en aandeelhouders ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt nemen. Wereldwijd zijn er ruim 2.750 Benefit Corporations in meer dan 50 landen en 130 industrieën. In Nederland zijn organisaties gecertificeerd als Tony Chocolonely, Dopper, Ben & Jerry’s, Patagonia, Moyee Coffee, Snappcar, Zelfstroom en de Triodos Bank.

Hulpmiddel om stap voor stap betekenisvoller te ondernemen
Ik zie het keurmerk als hulpmiddel (en dus niet als doel) om stap voor stap betekenisvoller te ondernemen. B Corp biedt een praktisch kader om verbeterpotentieel vast te stellen op vijf thema’s te weten. Om een eerste indruk te geven volgen hierna de thema’s met een aantal basisvragen.

Missie en besturing van de organisatie

 • Heeft de organisatie een uitgewerkte missie waarin het commitment naar voren komt om sociaal, maatschappelijk te willen ondernemen?
 • Verstrekt de organisatie aan jaarrapportage waarin het verantwoording aflegt over haar prestaties ten aanzien van betekenisvol ondernemen?

Medewerkers

 • Draagt de organisatie actief zorg voor persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers?
 • Meet de organisatie personeelstevredenheid en zorgt de organisatie voor systematische verbetering hiervan?

Maatschappij

 • Hoe draagt de organisatie bij aan de maatschappij? Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk uit te voeren en/of donaties te doen aan maatschappelijke doelen;
 • Op welke wijze is de organisatie actief om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden?

Milieu en circulair

 • Evalueert de organisatie haar toeleveranciers ten aanzien van de sociale en maatschappelijke impact?
 • Op welke wijze reduceert de organisatie gebruik van energie, CO2, materiaal en water?

Klanten

 • Op welke wijze maakt de organisatie met haar producten en diensten betekenisvol impact op haar klanten?
 • Hoe betrekt de organisatie klanten bij haar ambitie betekenisvol te willen ondernemen?

B Corps biedt een uitgebreid digitaal assessment waarmee iedere organisatie – om niet – kan vaststellen hoe er wordt gescoord ten opzichte van de standaard. Tevens biedt de digitale omgeving praktische handreikingen om stapsgewijs te verbeteren.

Aan de slag!?
We zijn in samenwerking met Saxion Conscious Business een aanpak aan het voorbereiden waarin MKB organisaties samen optrekken naar B Corp certificering. Interesse om mee te doen? Laat het me dan weten via mijn mailadres: m.delat@eshuis.com.

Mark de Lat,
partner en senior organisatieadviseur bij Eshuis Accountants en Adviseurs


2. Compensatie transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers

Op 26 februari 2019 is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is een uitwerking van de wet die een einde moet maken aan slapende dienstverbanden.

Slapende dienstverbanden
Een zieke werknemer is duur, heel duur… Een werkgever krijgt te maken met een loondoorbetalingsplicht van 2 jaar, kosten van re-integratie, verlies van omzet, etc. Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid in 2015 is de werkgever vaak óók nog een transitievergoeding verschuldigd bij een ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. De verplichting tot betaling van de transitievergoeding heeft er toe geleid dat werkgevers de arbeidsovereenkomst met de langdurig zieke werknemer na 2 jaar niet opzeggen, maar ‘slapend’ in stand houden. De werknemer blijft dan formeel in dienst, terwijl hij geen arbeid meer verricht, geen loon meer ontvangt én geen transitievergoeding uitgekeerd krijgt. Volgens de wetgever is dit geen wenselijke situatie, dus is voor dit knelpunt een oplossing bedacht.

Compensatieregeling
De compensatieregeling ziet op de (in beginsel volledige) compensatie van de transitievergoeding bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De regeling is zowel van toepassing bij een eenzijdig ontslag (via UWV/kantonrechter) als bij een ontslag met wederzijds goedvinden, zo lang het ontslag maar plaatsvindt c.q. heeft plaatsgevonden wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Oftewel, met de nieuwe compensatieregeling zullen de slapende dienstverbanden naar verwachting worden teruggedrongen.

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 de compensatie van de transitievergoeding aanvragen bij het UWV als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan of hebben ontslagen na 1 juli 2015.

Aanvraag bij het UWV
Aanvragen ten aanzien van de betaalde transitievergoedingen in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 moeten worden ingediend vóór 1 oktober 2020. Aanvragen ten aanzien van de transitievergoedingen betaald vanaf 1 april 2020 moeten worden ingediend binnen zes maanden na betaling. Aanvragen die te vroeg of te laat worden ingediend, worden afgewezen.
Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, dient de werkgever de volgende gegevens aan het UWV te verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
 • Beschikking van het UWV/kantonrechter óf de beëindigingsovereenkomst.
 • Indien de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd met toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de ziekteperiode en de naam van de behandelend bedrijfsarts.
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs van betaling van de transitievergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Kortom, de compensatie wordt niet zomaar toegekend… De arbeidsrechtjuristen van Eshuis Accountants en Adviseurs ondersteunen u hier graag bij! Zij zijn bereikbaar via 088 – 500 95 00.


3. Zzp’er inhuren? Let op regels Wet DBA!

Meer dan de helft van de bedrijven die een zzp’er inhuren, leven de regels van de Wet DBA niet goed na. Dit blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Let dus goed op als u een zzp’er inhuurt!

Massaal in de fout
Van de ruim 100 bezochte bedrijven blijkt ruim 56% in meer of mindere mate onjuist te handelen. Bij 12 bedrijven wordt een vervolgonderzoek ingesteld, omdat er kwaadwillendheid wordt vermoed.

Wet DBA
De fiscale positie van zzp’ers heeft al jaren de aandacht van de politiek. Momenteel is de Wet DBA van toepassing, waarin gewerkt wordt met zogeheten modelovereenkomsten die goedgekeurd kunnen worden door de Belastingdienst. De Wet DBA zou zekerheid geven over de vraag of er wel of niet sprake is van schijnzelfstandigheid. Maar in de praktijk blijkt die materie weerbarstig. Om die reden buigt de politiek zich momenteel over een opvolger van de Wet DBA.

Dienstbetrekking?
Fouten doen zich voor als er een zzp’er wordt ingehuurd, terwijl het in feite om een dienstbetrekking gaat. Wanneer is er sprake van een dienstbetrekking? Een dienstbetrekking kan aan de orde zijn als er een gezagsverhouding is, als de zzp’er het werk niet zelf kan indelen, als sprake is van een langdurige samenwerking of als er niet volgens een modelovereenkomst wordt gewerkt.

Let op!
Huurt u een zzp’er in en blijkt uit voorgaande feiten dat het mogelijk toch om een dienstbetrekking gaat? Dan kan de Belastingdienst corrigerend optreden en naheffingen opleggen. Zorg dus dat een opdracht aan een zzp’er niet de kenmerken van een dienstbetrekking heeft. Gebruik bij twijfel een modelovereenkomst en handel ook conform deze modelovereenkomst.

De Belastingdienst treft overigens alleen sancties als er sprake is van een dienstbetrekking én als de dienst u als kwaadwillend ziet. De bewijslast hiervoor ligt bij de Belastingdienst en is erg zwaar.


4. Voorlopige aanslag te hoog door dividenduitkering?

Als het goed is, heeft u in januari uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer ontvangen. Controleer die aanslag altijd goed, zeker als er sprake is van dividend afkomstig uit aanmerkelijk belang. De fiscus houdt namelijk niet altijd rekening met ingehouden dividendbelasting.

Inkomen uit dividend
Als u dividend ontvangt uit een aanmerkelijk belang, betaalt u hierover 25% belasting in box 2. Als uw bv dividend uitkeert, moet hierop 15% dividendbelasting worden ingehouden. Deze door uw bv ingehouden dividendbelasting van 15% mag u weer in mindering brengen op de door u te betalen belasting.

Controle inkomen box 2
Bij het opleggen van de voorlopige aanslag baseert de fiscus uw inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 op uw gegevens van het voorgaande jaar of van het jaar daarvoor. Uw werkelijke box 2-inkomen kan hiervan afwijken.

Bovendien houdt de fiscus niet altijd rekening met de al ingehouden dividendbelasting. Bij een dividend van bijvoorbeeld € 1.000 komt het voor dat de fiscus rekent met € 250 (25%) te betalen belasting in box 2. Dit moet eigenlijk € 100 (10%) zijn, want de al ingehouden dividendbelasting door uw bv mag u hiermee verrekenen.

Zelf corrigeren
U kunt uw voorlopige aanslag voor 2019 zelf online corrigeren. Zo voorkomt u dat u in de loop van het jaar al te veel belasting betaalt. Wij kunnen dat uiteraard ook voor u verzorgen.

Afwijken
Naast de controle op dividenduitkeringen en hiermee al dan niet verrekende dividendbelasting, kan uw voorlopige aanslag ook op andere punten afwijken. Bijvoorbeeld bij aankoop van een eigen woning, na het oversluiten van uw hypotheek of bij wijziging van persoonlijke omstandigheden, zoals een echtscheiding.


5. Controleer berekening LIV en LKV

Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), krijgen hiervan binnenkort een berekening in de bus. Controleer deze goed, zodat u het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt.

LIV?
Het LIV is een tegemoetkoming voor de loonkosten van werknemers die tussen 100% en 125% van het minimumloon verdienen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer per jaar en is afhankelijk van het aantal verloonde uren. Deze dienen per jaar minstens 1.248 te bedragen, anders komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking.

LKV
Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV bedraagt maximaal € 6.000 per werknemer per jaar.

Het UWV haalt de benodigde gegevens uit uw ingediende loonaangiften over 2018 en uit de polisadministratie.

Het is daarom van belang na te gaan of alle werknemers die aan de voorwaarden voldoen, op de berekening staan vermeld. Ook is van belang of hun gegevens kloppen, zoals het aantal verloonde uren.

Let op!
Eventuele fouten kunt u nog tot 1 mei aanpassen via het indienen van een correctie.

Bezwaar
Correcties na deze datum worden niet meer verwerkt. U kunt dan alleen nog in bezwaar tegen de definitieve toekenning van het LIV en LKV, die u in augustus toegestuurd krijgt.


6. Datalekken, wat leren we ervan?

20.881 datalekken zijn er in 2018 aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vooral vanuit de sectoren gezondheid en welzijn, financiële en zakelijke dienstverlening, IT-sector en openbaar bestuur. Wat kunnen we ervan leren?

De meest voorkomende type datalekken betroffen:

 • Het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger. Dit kan bijvoorbeeld een e-mail zijn met persoonsgegevens die naar een verkeerde persoon wordt gestuurd.
 • Het kwijtraken van papieren of de diefstal van een gegevensdrager, zoals een laptop of usb-stick.
 • Verlies van gegevens door hacking, phishing (nepmails met een virus) of malware (software die wordt gebruikt om computersystemen te verstoren).

Gegevens datalek
De soorten persoonsgegevens die het meest vrijkomen bij een datalek zijn NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), BSN- en medische gegevens.

Wat kunt u doen?
Belangrijke zaken die u binnen uw organisatie op moet pakken, zijn:

 • Blijf aandacht geven aan het vergroten van het bewustzijn bij uw medewerkers met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en de risico’s die gepaard gaan met de verwerking ervan.
 • Mocht het dan een keer fout gaan, zorg dan dat medewerkers het beveiligingsincident/datalek ook daadwerkelijk melden bij de intern verantwoordelijke hiervoor. Wat u moet voorkomen, is dat u aangeschreven wordt door de AP over een datalek binnen uw organisatie waar u zelf geen weet van hebt.
 • Zorg dat er een interne procedure is voor het omgaan met datalekken, zodat u precies weet wat u moet doen bij een datalek. Er loopt bijvoorbeeld een maximale aanmeldtermijn van 72 uur.
 • Registreer alle beveiligingsincidenten en (mogelijke) datalekken, analyseer deze periodiek en beoordeel wat u op basis hiervan kunt verbeteren binnen uw bedrijf.

Wat schrijft de AVG voor?
De AVG schrijft voor dat uw organisatie bepaalde inbreuken in verband met de verwerking van persoonsgegevens, datalekken dus, moet melden bij de AP. In sommige situaties dient u ook de betrokkenen (bijvoorbeeld de klanten of werknemers) te informeren.

Wat is een datalek?
Een datalek wordt omschreven als een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Wat moet u doen bij een datalek?
Enkele verplichtingen nog even op een rij:

 • Indien een datalek heeft plaatsgevonden, moet u deze uiterlijk 72 uur nadat u er kennis van heeft genomen, melden bij de AP. Hiervoor moet u het digitale meldingsformulier op de website van de AP gebruiken.
 • Een datalek hoeft niet gemeld te worden als, zoals de AVG bepaalt, het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. In andere bewoordingen houdt dit in dat het datalek geen betrekking heeft op persoonsgegevens van gevoelige aard en/of het datalek niet leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens.
 • Wanneer een inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, dient u de betrokkene(n) onverwijld te informeren. Dit hoeft niet als u de persoonsgegevens onbegrijpelijk heeft gemaakt, zoals door versleuteling van gegevens.
 • Een (sub)verwerker, zoals een leverancier of serviceprovider, moet u, omdat u verantwoordelijke bent, onverwijld informeren zodra hij kennis heeft genomen van een datalek, zodat u nog de gelegenheid heeft tijdig de AP te informeren.
 • U dient alle datalekken – met inbegrip van de feiten over de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen maatregelen – te documenteren. Dit betreft zowel datalekken die u niet heeft gemeld aan de AP als datalekken die u wel heeft gemeld. Het vastleggen kan bijvoorbeeld in een incidentenregister.

7. Akkoord spoedreparatie fiscale eenheid

De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze spoedreparatie was nodig omdat de Europese rechter de bestaande wetgeving inzake de fiscale eenheid op sommige punten discriminerend vond voor ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de EU. Deze rechtsongelijkheid wordt door de spoedreparatiewet opgeheven.

Besloten is om het voorstel met terugwerkende kracht in te laten gaan op 1 januari 2018. Het grote voordeel hiervan is dat ondernemingen hun aangifte vennootschapsbelasting over 2017 niet hoeven te splitsen in een deel waarvoor de oude regeling geldt en een deel waarvoor de nieuwe regeling geldt. Dat scheelt hen flinke administratieve lasten. Let op: de plannen moeten nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Dit gebeurt naar verwachting eind maart van dit jaar.


8. Vof vereist redelijke gelijkwaardigheid partners

Een vof biedt een aantal interessante fiscale voordelen. Maar dan moet de vof wel fiscaal worden geaccepteerd en mag er geen sprake zijn van een schijnconstructie. In een vof is in beginsel ieder der vennoten ondernemer. Iedere vennoot krijgt dus zelf een aantal ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek.

De vof mag geen schijnconstructie zijn die alleen maar ten doel heeft deze fiscale voordelen binnen te halen. In dat geval kan de fiscus deze voordelen ontzeggen, zoals onlangs gebeurde bij een koeriersbedrijf. Genoemde vof bestond uit 16 vennoten. Uit de feiten bleek dat een van hen de baas was, waardoor er geen sprake was van gelijkwaardigheid. Er hoeft voor het bestaan van een vof geen volstrekte gelijkwaardigheid tussen de vennoten te bestaan, maar wel een zekere mate. De rechter oordeelde dat er sprake was van een dienstbetrekking. De navorderingsaanslagen bleven dan ook in stand.

Disclaimer: "Het recht is uitermate gecompliceerd en veranderlijk. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies onderneemt of nalaat naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie."