nieuwsbrief-maart-2018

Nieuwsbrief maart 2018

14 maart 2018

1. Langs de Lat: organisaties moeten zich overbodig maken…

Afgelopen woensdag ben ik gestart met de opleiding ‘transitiemanagement’. Vanuit mijn rol als organisatieadviseur geniet ik van verandervraagstukken, die het gevolg zijn van strategierealisatie. En ja, ook voor mij geldt dat een periodieke ‘APK’ van belang is om op een goede manier mijn vak te blijven vervullen.

Na de eerste dag reed ik met tal van nieuwe inzichten en overpeinzingen terug vanuit Rotterdam naar het Twentse land. Tijd genoeg om na te denken dus. Een aantal van deze gedachten deel ik graag via deze column.

Urgentie of er bij willen horen
Ik ben tijdens mijn studie en werkzame leven ‘opgevoed’ dat je urgentie nodig hebt bij veranderingen. Of nog erger: er moet eerst pijn zijn om tot verandering te komen. Gevoed door het college van afgelopen woensdag zie ik mijn eerdere conclusie bevestigd: “Dit is onzin!”. Waarom zouden mensen willen veranderen vanuit angst? Volgens mij is de enige veranderingen die vanuit urgentie plaatsvindt een reorganisatie om het voorbestaan van een organisatie veilig te stellen. Alle andere veranderingen (en transities) beginnen naar mijn idee met medewerkers die vanuit zelfbewustzijn een bijdrage leveren aan organisatieverandering. Vervolgens komen er stapsgewijs mensen bij die letterlijk en figuurlijk mee gaan doen en bij de verandering willen horen.

Organisaties moeten zich overbodig maken om bestaansrecht te behouden
Ook zo’n gedachte die me door het hoofd spookte. Ik zie tal van bedrijven waarvan het businessmodel op zijn eind loopt.  Denk onder andere aan de energiebedrijven die nog op fossiele brandstoffen stoken. We hebben het echter als mens in ons om te blijven doen wat we deden. Naar mijn idee is het juiste noodzaak om je huidige wijze van werken overbodig te maken, omdat dit juist aanzet tot innovatieve gedachten om het ‘nieuwe’ te gaan doen. Vergelijk het met jongleren met drie ballen: je moet echt loslaten om het nieuwe te kunnen vastpakken.

Neem de tijd!
Voor veel echte veranderingen wordt naar mijn mening te weinig tijd genomen. Het geduld is veelal beperkt tot een boekjaar, daar waar we uit wetenschappelijk onderzoek weten dat echte veranderingen minimaal 5 tot 7 jaar vergen. Het is dus de kunst tijd en ruimte te nemen en vanuit vertrouwen veranderingen te bewerkstellingen. Tja… mijn oma zei het vroeger al: “Vertrouwen komt stapvoets en gaat te paard”.

Ik ben benieuwd hoe u tegen veranderen aankijkt!

Met vriendelijke groet,

Mark de Lat
Partner en senior organisatieadviseur
Bereikbaar op 088 – 500 95 85


2. Voldoen aan privacyregelgeving (AVG) valt of staat met zorgvuldigheid en transparantie

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacyregelgeving, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van toepassing. Deze verordening vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens die sinds 2011 van kracht is. De AVG is van toepassing in de hele Europese Unie en geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, van multinationals tot midden- en kleinbedrijf en ZZP’ers.

In ons digitale tijdperk worden ieders persoonsgegevens door vele organisaties bewaard en verwerkt. Ondertussen komt er steeds meer publieke aandacht voor het recht op privacy van personen. Er gaat tegenwoordig bijna geen dag voorbij dat privacy-onderwerpen in het nieuws zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan de nieuwe sleepwet die in het landelijk referendum ter discussie staat, het elektronisch patiëntendossier (epd) in de Zorg of het verstrekken van informatie door de Banksector aan de FIOD. Met de komst van de AVG krijgen personen meer rechten in het kader van hun privacy en worden organisaties verplicht aan te tonen welke persoonsgegevens zij verwerken, met welk doel en op welke wijze.

WELKE persoonsgegevens verwerkt u, en vooral WAAROM

Op zich is de uitvoering van de AVG geen ‘rocket science’, maar vraagt het om zorgvuldigheid en transparantie. In eerste instantie dient u inzichtelijk te hebben welke persoonsgegevens u eigenlijk bewaart of verwerkt van uw medewerkers of klanten. De volgende stap is dat u zich afvraagt (en vastlegt) waarom u deze persoonsgegevens verwerkt of bewaart en of dit ook een doel is dat door de AVG is toegestaan. De AVG (zie artikel 6) geeft aan dat u om de volgende 5 redenen persoons-gegevens mag verwerken of bewaren:

  1. Omdat het wettelijk is voorgeschreven (bijvoorbeeld belastingwetgeving of identificatieplicht);
  2. Omdat u uitvoering moet kunnen geven aan een overeenkomst (bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst);
  3. Omdat er vitale belangen zijn (bijvoorbeeld medische informatie t.b.v. uw operatie);
  4. Omdat er een algemeen belang is (bijvoorbeeld gegevens voor de Burgerlijke stand);
  5. Omdat er een gerechtvaardigd belang is (bijvoorbeeld registratie bij BKR).

Als één van deze 5 redenen niet van toepassing is, moet er uitdrukkelijke toestemming zijn van de betrokken persoon om gegevens te mogen verwerken en dat betekent dus niet ‘wie zwijgt stemt toe’.

HOE zorgt u voor veilige en zorgvuldige verwerking

Als gebleken is dat u met een legitiem doel persoonsgegevens bewerkt of bewaart, is het natuurlijk belangrijk dat dit veilig en zorgvuldig gebeurt. Hierbij gaat de AVG ervan uit dat u zoveel mogelijk gebruik maakt van de huidige stand der techniek én dat u bij het bepalen van de werkwijze al zoveel mogelijk rekening houdt met informatiebeveiliging (privacy by design). Dus, hoe zorgt u ervoor dat er zo min mogelijk risico is dat persoonsgegevens in verkeerde handen terecht komen, door onbevoegde personen worden ingezien, kwijtraken (diefstal) of per abuis worden vernietigd.

Transparantie voor de betrokken personen

Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens hadden betrokken personen al veel privacyrechten, in deze AVG is dit nog verder versterkt. Zo hebben (en hadden) medewerkers en klanten te allen tijde het recht om inzage te krijgen in hun persoonsgegevens die bij de organisatie beschikbaar zijn. Tevens hebben ze ook het recht om gegevens aan te vullen, te wijzigen of te laten aanvullen. Daarnaast is er recht op overdracht van gegevens (van de ene verwerker naar de ander) en zelfs recht om vergeten te worden. Hoe u hiermee als organisatie omgaat, kunt u het best vastleggen in organisatie-specifiek Privacybeleid dat onderdeel kan zijn van uw arbeidsvoorwaarden (medewerkers) of uw algemene voorwaarden (klanten).

Zorgvuldig en transparant

Iedereen vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens, want niemand vindt graag zijn privacygevoelige gegevens ‘op straat’ en erger nog op het ‘world wide web’. Juist omdat gegevens digitaal zo eenvoudig overdraagbaar zijn, vragen steeds meer mensen zich af wat er bij verschillende organisaties van hen bekend is en voor welke doeleinden de gegevens worden gebruikt. Ook als uw organisatie persoonsgegevens verwerkt, zult u zich meer moeten verantwoorden en inzage moeten geven over Wat u verwerkt, Waarom en op Welke wijze. Nogmaals, geen ‘rocket science’, maar wel enorm belangrijk voor uw imago als betrouwbare werkgever en zakenpartner.

Vragen?

Wilt u graag door ons begeleid worden in het AVG-proof maken van uw organisatie, of wilt u graag eens vrijblijvend overleggen met één van onze adviseurs? Neemt u dan contact op met ons Servicecentrum via telefoonnummer 088-5009500 of mail naar info@eshuis.com.

Wilt u graag door ons begeleid worden in het AVG-proof maken van uw organisatie, of wilt u graag eens vrijblijvend overleggen met één van onze adviseurs? Neemt u dan contact op met ons Servicecentrum via telefoonnummer 088-5009500 of mail naar info@eshuis.com.


3. Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug

Per 1 januari 2017 zijn de bepalingen inzake het terugvragen van btw van oninbare debiteuren gewijzigd. Voor oude debiteuren die reeds vóór 2017 open stonden en nu nog steeds niet hebben betaald, dient de btw in de eerste aangifte over 2018 worden teruggevraagd.

Gewijzigde regeling per 2017
De nieuwe regeling voor de btw bij oninbare debiteuren en onbetaalde crediteuren is vanaf 2017 op hoofdlijn als volgt:

  • Eén jaar na opeisbaarheid (van een nog onbetaalde) factuur bestaat recht op teruggaaf van btw via de btw-aangifte.
  • De debiteur die de factuur niet heeft betaald binnen één jaar na opeisbaarheid is op zijn beurt de btw dan weer verschuldigd aan de Belastingdienst.
  • Er gelden diverse aanvullende bepalingen. Onder meer heeft de debiteur weer recht op aftrek als deze uiteindelijk alsnog de factuur betaald. Ook bij overname van een debiteurenportefeuille kan de overnemer onder voorwaarden de btw terug vragen bij de Belastingdienst, als de debiteuren deze facturen niet betalen.

Overgangsrecht oude debiteuren
Er is overgangsrecht voor oude debiteuren van vóór 2017. Op basis van deze overgangsregeling bestaat bij de schuldeiser recht op teruggaaf van btw voor deze openstaande debiteuren in de eerste aangifte btw in 2018. De btw van deze openstaande facturen (debiteuren) van vóór 2017 dient in de eerste btw-aangifte over 2018 van de schuldeiser over januari (bij maandaangifte) dan wel eerste kwartaal (bij kwartaalaangifte) als negatieve btw van de omzet te worden verwerkt, per saldo een teruggaaf!

Voorwaarden
Een teruggaafverzoek voor deze oude debiteuren kan uiteraard alleen worden verwerkt indien en voor zover deze nog niet eerder is teruggevraagd. Tevens is van belang dat de vordering niet al op een eerder moment definitief en aantoonbaar oninbaar is geworden. In laatstgenoemde situatie had de teruggaaf namelijk over het tijdvak moeten worden gedaan waarin de oninbaarheid definitief vast stond.

Tip:
Een teruggaafverzoek dient tijdig te worden gedaan! Doet u dat niet, dan kan de Belastingdienst het verzoek wel beoordelen, maar als hij het verzoek afwijst, staat tegen deze afwijzing geen bezwaar of beroep bij de rechter open.


4. WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017!

Heeft u in 2017 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven tijdig door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot uiterlijk 31 maart aanstaande de tijd.

Doorgeven gerealiseerde uren
Maakt u gebruik van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) dan moet u jaarlijks vóór 1 april de gerealiseerde uren aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O-uren) van het voorgaande jaar doorgeven via het eLoket op RVO.nl. Dat geldt ook voor de gerealiseerde kosten en uitgaven (als u in uw WBSO-aanvraag heeft gekozen voor ‘werkelijke kosten en uitgaven’). U moet per S&O-verklaring de gerealiseerde uren, kosten en uitgaven melden. Wees op tijd met deze melding. De uiterste datum is 31 maart aanstaande. Bent u te laat, dan riskeert een boete.

Tip:
Omdat 31 maart dit jaar op een zaterdag valt, attendeert RVO.nl werkgevers en ondernemers erop, niet tot de laatste dag te wachten met de realisatiemelding. Als u een datum aanhoudt vóór of rond 21 maart 2018 heeft u een grotere kans dat u de melding vlot kunt indienen.

Rekentool en Handleiding mededelen
Om u van dienst te zijn heeft RVO.nl een speciale rekentool ontwikkeld waarmee u eenvoudig de totalen van uren en eventuele kosten en uitgaven per S&O-verklaring kunt uitrekenen. De rekentool is niet nodig als u maar één S&O-verklaring heeft ontvangen in 2017. Daarnaast is op RVO.nl de ‘Handleiding mededelen WBSO 2017’ te vinden met uitgebreide informatie over het mededelen en het ‘Stappenplan mededelen WBSO’ voor als u uw mededeling gaat doen.

Afwijkende regeling voor de zzp’er
Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp’er) en heeft u in 2017 gebruikgemaakt van de WBSO, dan hoeft u de realisatie alleen te melden wanneer u minder dan 500 S&O-uren heeft gerealiseerd. Heeft u in 2017 dus 500 of meer S&O-uren gemaakt, dan hoeft u geen mededeling te doen.


5. Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op?

De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren fors omlaag, met maar liefst 4%-punt! Wordt de bv daardoor echt aantrekkelijker of zit er een fiscaal addertje onder het gras?

Overgangsperiode
De verlaging van de aftrek geschiedt in etappes. In 2019 dalen ze met 1%-punt naar 19% en 24%. In 2020 dalen ze weer met 1,5%-punt naar 17,5% en 22,5% en in 2021 dalen de tarieven wederom met 1,5%-punt om daarmee uit te komen op 16% en 21%.

Geen verhoging tariefopstapje
De tarieven worden weliswaar verlaagd, maar de aangekondigde verlenging van de eerste tariefschijf gaat niet door. Nu betalen bv’s over de eerste €200.000 nog het lage tarief van thans 20%. Deze eerste schijf zou worden opgerekt naar uiteindelijk €350.000 in 2021.

Verhoging ab-tarief
De belasting op gemaakte winst wordt weliswaar verminderd, maar als deze winst vervolgens wordt uitgedeeld staat de dga een flinke tariefstijging te wachten. Het aanmerkelijk belang (ab) tarief gaat in 2020 namelijk naar 27,3% en stijgt een jaar later naar 28,5%. Vergeleken met thans dus een tariefstijging van uiteindelijk 3,5%-punt, aangezien het huidige tarief 25% bedraagt.

Uiteindelijke belasting
Hierdoor betaalt een dga uiteindelijk tussen de 39,94% en 43,515% belasting over winst die hij uit de bv haalt. Thans is dat 40% tot 43,75%. Nauwelijks een verbetering dus.

Andere maatregelen
Bovendien worden er nog andere maatregelen genomen die voor de bv slecht uitpakken. Zo wordt de afschrijving op bedrijfspanden beperkt tot 100% van de WOZ-waarde, in tegenstelling tot 50% thans. Ook de verliesverrekening wordt versoberd door het voorwaarts verrekenen te beperken tot 6 jaar, in plaats van 9 jaar op dit moment.

Conclusie
De conclusie is dan ook dat de aangekondigde belastingmaatregelen de bv er niet of nauwelijks aantrekkelijker op maken. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat alle voorstellen nog door het parlement moet worden goedgekeurd en dus nog gewijzigd kunnen worden.

Overweegt u een bv op te richten, neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag hierover.


6. Voorkom discussie waardering ‘familie’maatschap na overlijden

Hoeveel een erfgenaam krijgt, hangt af de omvang van de nalatenschap. De nalatenschap bestaat uit de waarde van de goederen onmiddellijk na het overlijden. Het moment van overlijden is dus bepalend.

Bij familiebedrijven leidt het vaststellen van de waarde regelmatig tot discussie. Over de waarde van zo’n familieonderneming wordt steeds vaker geprocedeerd. Hoe voorkom je problemen bij de waardering van de familieonderneming na overlijden?

Is familiebedrijf maatschap?
Vaak is het familiebedrijf een maatschap. In de maatschapsovereenkomst wordt afgesproken dat het bedrijf door één van de kinderen mag worden voorgezet tegen een bepaalde waarde. Dat kind neemt het aandeel van de overleden ouder dus over tegen een vooraf afgesproken waarde. Op het moment van overlijden, kan de economische waarde van het bedrijf veel hoger zijn dan die afgesproken waarde. Daardoor lijkt het dat het kind dat het bedrijf voortzet wordt bevoordeeld en de andere erfgenamen achter het net vissen.

Maatschapscontract én testament
U voorkomt problemen door in het maatschapscontract én het testament duidelijk op te schrijven wat de bedoeling is en waarom van een bepaalde waarde wordt uitgegaan.

Tip:
Neem de afgesproken waardering en de achterliggende gedachte in maatschapscontract én testament op.

Bedrijf voortzetten
In praktijk is het vaak de bedoeling het bedrijf te laten voortzetten tegen betaling van bedrag waarbij nog net winst wordt gemaakt. De rechter zal dan niet snel uitgaan van een hogere waarde.
Dan wordt de net lonende voorzetting namelijk alsnog onmogelijk gemaakt, en dat is juist niet wat de erflater voor ogen had.

Lagere waardering is soms noodzakelijk
Dat kan betekenen dat de beoogde bedrijfsopvolger bedrijfsactiva in handen krijgt tegen veel lagere prijzen dan hun waarde in het vrije economisch verkeer. Toch is dan geen sprake van een schenking of bevoordeling. Immers, als de beoogde bedrijfsopvolger meer zou moeten betalen, zou hij het bedrijf niet rendabel kunnen voortzetten en zou de bedrijfsopvolging niet mogelijk zijn. De andere erfgenamen moeten de afgesproken waardering dan dus accepteren.

Tip:
Neem ook een meerwaardeclausule op in het maatschapscontract. Laat u hierover en over alle zaken rondom bedrijfsoverdracht en erfoverdracht goed adviseren en begeleiden door deskundigen.


7. Meer partnerverlof bij toekomstige baby

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder voortaan meer vrij. Het kabinet gaat dit via een wetsvoorstel realiseren. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen wordt dit vanaf 1 januari volgend jaar een hele week voor rekening van de werkgever.

Daarnaast kan de partner in het eerste half jaar na de geboorte van de baby straks nog eens vijf weken extra verlof krijgen. Dit moet ingaan per 1 juli 2020. In die periode krijgt de werknemer 70% van het loon doorbetaald. Adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt ook verlengd, van vier naar zes weken. De week geboorteverlof kan volgens het voorstel meteen worden opgenomen, maar ook in de eerste vier weken na de bevalling. Dit naar keuze van de werknemer.

Of het geboorteverlof ook gaat gelden voor partners die zzp’er zijn, is nog onduidelijk.


8. Geen dubbele heffing Nederlands pensioen in België

Gepensioneerden die in België wonen en pensioen uit Nederland ontvangen, zullen niet getroffen worden door een dubbele belastingheffing. Volgens het verdrag met België mag de woonstaat over het pensioen belasting heffen. Voor degenen die in België wonen is dit dus België. Nederland zal geen belasting zal heffen als België aantoont dat het uit Nederland afkomstige pensioen feitelijk en tegen het reguliere tarief in de belastingheffing wordt betrokken.

Verder zijn ook afspraken gemaakt over informatie die België aan Nederland zal aanleveren, zodat de Belastingdienst de heffing in België kan controleren. Op deze manier wordt zowel dubbele belastingheffing, als situaties waarin beide landen niet heffen, voorkomen.

Disclaimer: "Het recht is uitermate gecompliceerd en veranderlijk. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies onderneemt of nalaat naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie."