Nieuwsbrief januari 2021

Nieuwsbrief januari 2021

22 januari 2021

Let op!
In deze MKB-Nieuwsbrief hebben we bewust geen coronagerelateerde maatregelen, zoals de NOW 3.0, opgenomen. Dit komt omdat er bij het verschijnen van deze nieuwsbrief nieuwe of uitbreidingen van bestaande steunmaatregelen in de maak zijn (of net bekend zijn gemaakt). We houden u op de hoogte.


1. Langs de Lat: geen bandenwissel maar een nieuwe motor.

De transformatie naar een nieuwe, gezonde en volhoudbare economie is in volle gang. Menig MKB-bedrijf is zich al aan het oriënteren op de veranderingen die de nieuwe economie met zich meebrengt. Wat is het beste moment voor de MKB-ondernemer om een (over-)stap te maken? Met dit essay willen we het MKB informeren en inspireren om een rol als voortrekker in deze omwenteling op te pakken. En hoe zij de klippen kunnen omzeilen op de route naar een gezonder, duurzamer en meer circulair bedrijfsmodel.

In dit essay wordt een aantal impactvolle macro-ontwikkelingen beschreven. En welke complexe transitie(s) dit voor sommige bedrijven tot gevolg zal hebben. Want niet alleen de overheid gaat meer regelend optreden. De consument verandert mee en is nu al kritisch over de duurzame prestaties van bedrijven. Ook worden bedrijven nadrukkelijker aangesproken op hun bijdrage aan de samenleving. Deze veranderingen zijn complexer dan we gewend zijn en gaan al op korte termijn plaatsvinden.

Lees hier het gehele essay. En wilt u meer weten over de wijze waarop u een impact businessmodel kunt realiseren neem dan contact op met Mark de Lat via m.delat@eshuis.com.


2. Vijf belangrijke wijzigingen 2021 voor de werkgever

Per 1 januari zijn er weer tal van wijzigingen doorgevoerd op het gebied van lonen voor de werkgever en de dga. Welke springen het meest in het oog?

1. Wat verandert er in de werkkostenregeling?
Per 1 januari 2021 gaat de vrije ruimte binnen de WKR naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van de loonsom wordt de vrije ruimte 1,18% (was 1,2%). In 2020 was naar aanleiding van de coronacrisis de vrije ruimte (eenmalig) verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom.

Concernregeling 2021
Heeft u meerdere bv’s? Dan kunt u gebruikmaken van de zogenaamde concernregeling. Deze concernregeling kan nadelig uitpakken. Voor het concern in zijn geheel wordt de vrije ruimte namelijk bepaald op 1,7% van de eerste € 400.000 van de totale loonsom van het concern en op 1,18% over het meerdere. U mag dus niet uitgaan van de vrije ruimte per onderdeel van het concern.

Tip!
Ga eerst na of de concernregeling wel voordelig voor u is. U hoeft dit uiterlijk pas in het tweede aangiftetijdvak te beslissen.

2. Gebruikelijk loon dga
Het gebruikelijk loon voor de dga stijgt in 2021 naar € 47.000. In 2020 was dit nog € 46.000.

De regeling voor gebruikelijk loon geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en ook werk verricht voor diezelfde onderneming. Zij moeten in de loonaangifte een salaris opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor de werkzaamheden. Voor 2021 geldt dus als richtlijn een salaris van € 47.000.

3. Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging
Bent u voornemens om uw bedrijf te beëindigen? Denk dan ook aan de formele beëindiging van de dienstverbanden met uw medewerkers. Met ingang van 1 januari 2021 kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een compensatie van de transitievergoeding die u aan uw medewerkers verschuldigd bent.

Meer weten? Lees hier het artikel van onze collega Lisa Wolbers.

4. Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. De regeling geldt voor nieuwe investeringen die vanaf 1 januari 2021 tot uiterlijk 31 december 2022 worden gedaan. Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven 1,8%. Bedrijven kunnen de investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.

Let op!
Vanwege de verrekening met de loonheffing is de BIK alleen interessant voor bedrijven met personeel.

Het is niet toegestaan een investering – waarvoor de BIK wordt verkregen – aan een derde ter beschikking te stellen. Het maakt niet uit of deze derde een Nederlands of buitenlands bedrijf is.

Let op!
Het is nog niet zeker of ook een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting de BIK kan aanvragen. Eerst moet er groen licht komen van de Europese Commissie of dit onderdeel van de BIK geoorloofde steun is.

5. Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing
Als onderdeel van het pensioenakkoord is met ingang van 1 januari 2021 voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-regelingen) de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling ingevoerd. Dat betekent dat de RVU-heffing van 52% voor u als werkgever tijdelijk en onder voorwaarden achterwege blijft, voor zover de betalingen in het kader van de RVU onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven.

De voorwaarden voor de RVU-drempelvrijstelling zijn als volgt:

  • de uitkering ingevolge de RVU-regeling wordt toegekend in (maximaal) 36 maanden direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd van de werknemer.
  • het bedrag van de drempelvrijstelling wordt per maand berekend.
  • de RVU-drempelvrijstelling geldt voor de periode van maximaal 36 maanden direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Gaat de uitkering minder dan 36 maanden vóór de AOW-leeftijd in, dan geldt de vrijstelling alleen nog voor de resterende maanden.
  • de werknemer heeft uiterlijk 31 december 2025 de leeftijd bereikt die (maximaal) 36 maanden vóór de AOW-leeftijd ligt.
  • de RVU-drempelvrijstelling bedraagt maximaal een bedrag dat, na vermindering van loonbelasting en premies volksverzekeringen, gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen zoals dat geldt op 1 januari van het jaar waarin de uitkering plaatsvindt.

3. Geen mondkapje, geen loon

De vraag of een werkgever een werknemer kan verplichten een mondkapje te dragen, kwam aan de orde in een kort geding bij de rechtbank in Utrecht. Het ging om een werknemer die werkzaam was als chauffeur voor een banketbakkerij.

Instructierecht
De werkgever had het dragen van een mondkapje verplicht gesteld voor al zijn personeelsleden in zijn bedrijfspanden en had zich daarbij beroepen op zijn instructierecht. Het instructierecht volgt uit de aard van het dienstverband en brengt de zeggenschap van de werkgever over de werknemer tot uitdrukking. Zo’n instructie kan in strijd zijn met grondrechten. De werknemer in kwestie weigerde in de bedrijfspanden het mondkapje te dragen.

Legitieme doelen
De kantonrechter oordeelt echter dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje in de bedrijfspanden van de werkgever twee legitieme doelen dient.

  • Ten eerste is de werkgever wettelijk verplicht de individuele belangen van haar werknemers te beschermen door zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving, waarin besmetting met het coronavirus voorkomen moet worden.
  • Ten tweede dient de werkgever zijn bedrijfsbelang te beschermen, omdat de werknemers bij ziekte of quarantaine hun loon doorbetaald moeten krijgen. Het dragen van een mondkapje kan hierbij helpen. Een dergelijke maatregel kan bovendien alleen effectief zijn als iedereen zich eraan houdt.

Geen persoonlijke beperkingen
Tevens geldt in deze zaak dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer beperkt is, omdat de chauffeur het mondkapje in het transportbusje niet op hoeft te doen, slechts alleen als hij aanwezig is in een van de bedrijfspanden. Er is overigens ook niet gebleken dat er medische of psychologische beperkingen bij de werknemer waren op grond waarvan hij het mondkapje niet zou kunnen dragen.

Maatregelen
Tot het moment dat de werknemer wel bereid is het mondkapje te dragen, mag de werkgever het loon opschorten en hem de toegang tot het werk ontzeggen.


4. Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan

Vanwege de coronacrisis hebben ondernemers de mogelijkheid om uitstel van betaling van belastingschulden aan te vragen tot en met 30 juni 2021. Uitstel is al sinds het begin van de coronacrisis in maart van 2020 mogelijk, reden waarom de mogelijkheden worden verruimd om een overzicht van deze schulden op te vragen.

Belastingtelefoon en helpdesk
Een overzicht van belastingschulden kon al worden verkregen via de Belastingtelefoon en via de Helpdesk voor intermediairs. Via deze kanalen heeft een ondernemer het overzicht binnen twee dagen in huis via zijn Berichtenbox.

Extra mogelijkheden
De Belastingdienst heeft vanwege de coronacrisis ook een tweetal andere mogelijkheden opengesteld. Dit betreft een speciaal telefoonnummer (0800-0230107) en een speciaal e-mailadres.

Het telefoonnummer is 24/7 bereikbaar. Het e-mailadres is bedoeld voor adviseurs die voor meerdere ondernemers tegelijk een overzicht willen opvragen. Deze overzichten ontvangt de ondernemer dan binnen tien dagen per gewone post.


5. Nieuw jaar, een extra verhoging schenkvrijstelling vanwege de coronacrisis

Het bedrag dat u belastingvrij aan een ander mag schenken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Ook de schenkingsvrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen is met € 1.000 verhoogd. De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

De tijdelijk verhoogde vrijstellingen in 2021:

  • U mag € 3.244 belastingvrij schenken aan een ander, bijvoorbeeld uw kleinkind, een vriend of een ondernemer.

  • Ouders mogen € 6.604 belastingvrij schenken aan hun kind.

Overige vrijstellingen
De schenkbelasting kent naast de jaarlijkse vrijstellingen nog enkele overige vrijstellingen. Zo kunt u eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar belastingvrij € 26.881 schenken. In plaats daarvan kunt u ook, onder voorwaarden, voor een dure studie eenmalig € 55.996 of voor een eigen woning € 105.302 schenken.

Let op!
De vrijstelling voor een eigen woning van € 105.302 geldt ook voor schenkingen aan derden.

Let op!
Heeft u in 2020 een schenking gedaan of ontvangen die méér bedroeg dan de vrijstelling in 2020? Dien de schenkingsaangifte 2020 dan vóór 1 maart 2021 in!


6. Oproepkrachten in dienst? Bied tijdig een vaste arbeidsomvang aan en voorkom een loonvordering!

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 is de rechtspositie van de oproepkracht (dus uw medewerkers met een oproepovereenkomst of een min/max-overeenkomst) versterkt. Dit volgt onder andere uit de bepaling dat u jaarlijks, steeds na twaalf maanden, een vaste arbeidsomvang aan uw oproepkrachten moet aanbieden. Deze vaste arbeidsomvang is ten minste gelijk aan het gemiddeld aantal verloonde uren in de voorafgaande twaalf maanden.

Het aanbod voor een vaste arbeidsomvang moet binnen één maand na afloop van iedere twaalf maanden schriftelijk of elektronisch gedaan worden. Een mondeling aanbod is dus niet voldoende. Gedurende de periode waarin u deze verplichting niet bent nagekomen (dus geen aanbod heeft gedaan voor een vaste arbeidsomvang conform de vereisten) heeft de medewerker recht op loon over de arbeidsomvang die u had moeten aanbieden. Lees: uw oproepkracht heeft dan een loonvordering op u.

De oproepkracht mag de aangeboden vaste arbeidsomvang weigeren. In dat geval blijft het bestaande oproepcontract in stand, mits de looptijd hiervan uiteraard niet verstreken is. Let er wel op dat u dan na iedere twaalf maanden opnieuw een vaste arbeidsomvang moet aanbieden. Accepteert de oproepkracht de aangeboden vaste arbeidsomvang, dan zal er een wijziging op de arbeidsovereenkomst moeten plaatsvinden. Immers, u gaat dan niet op oproepbasis met elkaar verder, maar op basis van een vaste arbeidsomvang.

Dat het aanbod voor een vaste arbeidsomvang geen dode letter is en de loonvordering van de werknemer (eenvoudig) toewijsbaar is, blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Limburg d.d. 9 december 2020. In deze zaak heeft de oproepkracht zijn loonvordering toegewezen gekregen omdat zijn werkgever, kort gezegd, niet kon bewijzen dat (tijdig) aan de betreffende oproepkracht een aanbod voor vaste arbeidsomvang was gedaan. De loonvordering is door de rechter vermeerderd met de wettelijke rente en een wettelijke verhoging van 50%. Kortom, een nalatigheid die de werkgever duur komt te staan! Voor de liefhebbers: de vindplaats van deze uitspraak is ECLI:NL:RBLIM:2020:9724.

Wilt u een dergelijke loonvordering voorkomen? Handel dan tijdig, doe het aanbod schriftelijk of elektronisch en voeg een reactieformulier bij waarop uw medewerker zijn keuze schriftelijk kenbaar kan maken. Zo voorkomt u vervelende discussies en gerechtelijke procedures! Beschikt u nog niet over een dergelijke brief met reactieformulier? Of is uw personeelsadministratie op dit punt nog niet op orde? Stuur een mail naar Djaira Wessels (d.wessels@eshuis.com) of neem telefonisch contact met haar op (06-51643868). Wij helpen u graag verder!

Disclaimer: "Het recht is uitermate gecompliceerd en veranderlijk. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies onderneemt of nalaat naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie."