Langs de lat:
Het klimaat raakt uw businessmodel!

Het is niet meer de vraag of u er mee te maken krijgt in uw bedrijfsvoering, maar wanneer u er mee te maken krijgt.

 Daarbij kunt u wachten tot u via de wet wordt gedwongen maatregelen te nemen of juist te redeneren vanuit de kansen voor uw businessmodel.

Directe en indirecte financiële gevolgen
Het begint al bij de feitelijke constatering dat het veranderende klimaat directe en indirecte financiële gevolgen heeft, bijvoorbeeld doordat:

  • Toeleveranciers andere eisen gaan stellen ten aanzien van uw producten. Bijvoorbeeld: u mag alleen nog maar recyclebaar plastic leveren;
  • De overheid in aanbestedingen de vraag stelt hoe u bijdraagt aan CO2 reductie;
  • De grondstoffen die u gebruikt schaarser en daardoor duurder worden;
  • Uw klanten u zien als ouderwets en daardoor naar de concurrent overstappen.

Een relevante vraag is daarmee hoe raakt het veranderend klimaat uw businessmodel?

Is uw businessmodel klimaatbestendig?
De Publieke Managementletter van de NBA waarop deze ‘Langs De Lat’ is gebaseerd noemt een aantal risicogebieden.

Geen rekening gehouden met het klimaat
Het is een ogenschijnlijk open deur, maar toch. Er is geen rekening gehouden met het klimaat en de gevolgen ervan voor het businessmodel. Oftewel: heeft u al nagedacht over de effecten van klimaatverandering op uw business(model)?

Fysieke risico’s
Bij fysieke risico’s gaat het bijvoorbeeld om de gevolgen van extreme weersomstandigheden zoals droge zomers of zware neerslag. Bijvoorbeeld: hoeveel water kan het platte dak van uw bedrijfshal dragen?

Transitierisico’s
Hier gaat het om de risico’s die te maken hebben met het feit dat er van bedrijven wordt verwacht dat ze minder CO2 gaan uitstoten. Denk hierbij aan reputatierisico’s als blijkt dat u zich niet houdt aan de wettelijke bepalingen rondom beperking van energiegebruik.

Overheidsbeleid
In dit geval gaat het om bijvoorbeeld de vraag wat een mogelijke CO2 heffing op uw organisatie heeft.

Risico’s voor uw reputatie
Consumenten verwachten een goede reputatie van bedrijven waarvan zij afnemen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor jongeren die hun beroeps-/bedrijfskeuze laten samenhangen met de mate waarin bedrijven een goede reputatie hebben ten aanzien van het klimaat.

Financieringsrisico’s
Vanaf boekjaar 2020 gaan financiële instellingen rapporteren over de impact op het klimaat van hun financieringen. De vraag komt dan op of de investering in uw organisatie daarbij blijft passen.

Risico of kans?
De voorgaande risico’s zijn wat mij betreft een ‘verkeerd geformuleerde kans’. Ik kijk dus liever naar de kansen die de huidige transitie biedt. Heeft u hulp nodig bij dit kansdenken en de vertaalslag naar uw businessmodel, dan hoor ik het graag. U kunt mij bereiken via m.delat@eshuis.com.

Deze ‘Langs De Lat’ heeft als inspiratiebron de Publieke Managementletter van de NBA met als titel ‘Klimaat is financieel’. De gehele managementletter lezen, klik dan hier.