Komt er binnenkort een einde aan de gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen?

29 oktober 2020

Voormalig staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, heeft de Tweede Kamer in 2019 toegezegd om met voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel te komen. Op 18 mei jl. heeft staatsecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst Hans Vijlbrief in dat kader het rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan de Kamer aangeboden. In dit rapport worden 169 aanbevelingen gedaan voor aanpassingen aan het huidige belastingstelsel. Van deze aanbevelingen hebben er 3 betrekking op de faciliteiten (de zogenaamde BOR) die een fiscaal vriendelijke bedrijfsopvolging mogelijk maken.

Het Ministerie van Financiën is van mening dat deze faciliteiten sterk versoberd kunnen worden omdat uit onderzoek, dat is verricht door de Belastingdienst, zou zijn gebleken dat bij 75% van de ondernemingen die gebruik hebben gemaakt van de BOR, geen sprake zou zijn geweest van een continuïteitsprobleem door het betalen van belasting als de BOR niet zou hebben bestaan. Er wordt in dat kader dan ook gesproken van een “cadeaueffect”.

Hoewel er op Prinsjesdag 2020 geen wetswijzigingen zijn gepresenteerd die betrekking hebben op de BOR, kan niet worden uitgesloten dat het, na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart volgend jaar, toch tot een versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling komt.

Werking van de BOR
Bij vererving of schenking van een onderneming of aandelen van een bv waarin een onderneming wordt gedreven kan, onder voorwaarden, een vrijstelling van het betalen van schenk- of erfbelasting worden verkregen. Kortgezegd is bij schenking of vererving ondernemingsvermogen tot een waarde van € 1.102.209 (2020) volledig vrijgesteld van belastingheffing en het meerdere daarboven voor 83% vrijgesteld.

Deze vrijstelling is alleen van toepassing op echt ondernemingsvermogen. Vermogen dat fiscaal als belegging wordt aangemerkt komt in principe niet in aanmerking voor de vrijstelling. Over dit vermogen zal dus wel schenk- of erfbelasting moeten worden betaald.

Doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting voor aanmerkelijk belang
Een aandelenbezit in een bv van meer dan 5% wordt een ‘aanmerkelijk belang’ genoemd. Voordelen uit deze aandelen (verkoopopbrengst of dividend) worden belast met 26,25% inkomstenbelasting (tarief 2020).

Vererving of schenking van een aanmerkelijk belang wordt voor de inkomstenbelasting gezien als een fictieve ‘verkoop’. Bij schenken of vererven moet door de schenker of overledene in principe dus ook worden afgerekend over de waarde van de aandelen.

Er bestaat in de Wet inkomstenbelasting 2001 echter een doorschuiffaciliteit voor deze situaties. De belastingclaim op de aandelen wordt in dat geval, onder voorwaarden, doorgeschoven naar de verkrijger. Om gebruik te kunnen maken van de doorschuiffaciliteit is onder andere vereist dat, net als bij de BOR, sprake is van echt ondernemingsvermogen. Daarnaast is bij schenking van het aanmerkelijk belang vereist dat de verkrijger gedurende 36 maanden voorafgaand aan het tijdstip van de verkrijging in dienstbetrekking was bij de bv waarop de aandelen betrekking hebben.

Voorgestelde wijzigingen
In het Bouwstenen-rapport van Financiën is voorgesteld om de BOR-vrijstelling terug te brengen naar 25% van de waarde van de onderneming, met een maximumvrijstelling van € 5.000.000. Daarnaast is voorgesteld om de doorschuiffaciliteit voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting voor vererving en schenking af te schaffen.

Tevens is voorgesteld om verhuurd vastgoed voor de doorschuiffaciliteit en de BOR standaard aan te merken als beleggingsvermogen. Daardoor valt dit vermogen buiten de faciliteiten. Deze maatregel zou moeten zorgen voor meer duidelijkheid en minder vooroverleg met de Belastingdienst.

Tip! Voor ondernemers waar bedrijfsopvolging op termijn wordt overwogen en die nog gebruik willen maken van de huidige, gunstige, voorwaarden, is het wellicht raadzaam om dit proces toch maar zo snel mogelijk in gang te zetten. Wellicht dat de geplande opvolging naar voren kan worden gehaald. Bespreek de mogelijkheden met uw adviseur bij Eshuis Accountants en Adviseurs.

Disclaimer: "Het recht is uitermate gecompliceerd en veranderlijk. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies onderneemt of nalaat naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie."